سهام جراحی عمومی کلینیک مهر

سهام بیمارستان عرفان
سهام جراحی عمومی بیمارستان عرفان
July 15, 2019
سهام جراحی عمومی کلینیک مهر

موقعیت بیمارستان

سهام کلینیک مهر

تعداد سهام جراحی عمومی

تعداد کل سهام بیمارستان : شش سهم جراحی عمومی

 

.برای اطلاع از  قیمت و شرایط سهام کلینیک مهر با تیم سهام درمان  در ارتباط باشید

021-88371001-4